Nová registrácia

Potvrdzujem, že som osoba strašia ako 16 rokov.
Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na používanie aplikácie CVAK
Záujemca o využívanie služieb aplikácie CVAK udeľuje súhlas spoločnosti TEMPEST, a. s. so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO 31 326 650 (ďalej len „TEMPEST“), so spracúvaním osobných údajov v rozsahu vymedzenom všeobecnými obchodnými podmienkami aplikácie CVAK, za účelom zabezpečenia využívania služieb aplikácie CVAK v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami aplikácie CVAK. Tento súhlas udeľujem na obdobie trvania registrácie v aplikácii CVAK. Poučenie: Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na tomto súhlase pred jeho odvolaním.
Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nositeľa rodičovských práv na používanie aplikácie CVAK
Nositeľ rodičovských práv udeľuje súhlas spoločnosti TEMPEST, a. s. so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO 31 326 650 (ďalej len „TEMPEST“), so spracúvaním osobných údajov záujemcu o využívanie služieb aplikácie CVAK v rozsahu vymedzenom všeobecnými obchodnými podmienkami aplikácie CVAK, za účelom zabezpečenia využívania služieb aplikácie CVAK v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami aplikácie CVAK. Tento súhlas udeľujem na obdobie trvania registrácie v aplikácii CVAK. Poučenie: Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na tomto súhlase pred jeho odvolaním.
Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na priamy marketing
Záujemca o využívanie služieb aplikácie CVAK udeľuje súhlas spoločnosti TEMPEST, a. s. so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO 31 326 650 (ďalej len „TEMPEST“), so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo za účelom priameho marketingu. Tento súhlas udeľujem na obdobie trvania registrácie v aplikácii CVAK. Poučenie: Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už na takýto účel nebude TEMPEST spracúvať..
Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nositeľa rodičovských práv na priamy marketing
Nositeľ rodičovských práv udeľuje súhlas spoločnosti TEMPEST, a. s. so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO 31 326 650 (ďalej len „TEMPEST“), so spracúvaním osobných údajov záujemcu o využívanie služieb aplikácie CVAK v rozsahu e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo za účelom priameho marketingu. Tento súhlas udeľujem na obdobie trvania registrácie v aplikácii CVAK. Poučenie: Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už na takýto účel nebude TEMPEST spracúvať.
Preferovaný komunikačný kanál