Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TEMPEST a.s. pre internetový portál www.cvakapp.sk a mobilnú aplikáciu CVAK (ďalej len "VOP")

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou TEMPEST a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 650, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3771/B, www.tempest.sk (ďalej len „Registrátor“) a držiteľom platobnej karty registrovanej na stránke www.cvakapp.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie CVAK za účelom vykonávania platieb za služby ponúkané partnermi Registrátora v prostredí internetu (ďalej ako „Služby“). Na účely týchto VOP sa za partnera Registrátora považuje každý subjekt, za ktorého služby je možné zaplatiť prístupom cez mobilnú aplikáciu CVAK ( ďalej ako „Partner Registrátora“ alebo ako „Poskytovateľ Služby“). Predmetom týchto VOP nie je úprava právnych vzťahov medzi Poskytovateľom služby a držiteľom platobnej karty.

1.2. Registráciou sa na účely týchto VOP rozumie poskytnutie údajov o platobnej karte a jej držiteľovi držiteľom platobnej karty alebo inou oprávnenou osobou (ďalej držiteľ platobnej karty a iná oprávnená osoba ako „držiteľ platobnej karty“) na stránke www.cvakapp.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie CVAK za účelom autorizovania platobnej karty bankou pre umožnenie vykonávania platieb prostredníctvom registrovanej platobnej karty za služby v prostredí internetu cez mobilnú aplikáciu CVAK. Registrácia platobnej karty však bude vykonaná iba v prípade ak predmetná platobná karta bude bankou pozitívne autorizovaná. Držiteľ platobnej karty berie na vedomie a vykonaním registrácie platobnej karty súhlasí, že následné platby za Služby registrovanou platobnou kartou budú inicializované Registrátorom. Držiteľ platobnej karty registráciou platobnej karty súhlasí s poskytnutím všetkých osobných údajov.

1.3. Za mobilnú aplikáciu CVAK sa na účely týchto VOP považuje mobilná aplikácia pod názvom „CVAK“ vytvorená pre platformy (operačné systémy) iOS (iPhone) a Android (ostatné smartfóny), ktorú je možné stiahnuť a inštalovať cez Google Play alebo Apple Store (ďalej len „aplikácia CVAK“). Na stiahnutie a inštaláciu aplikácie CVAK a jej ďalšie aktívne používanie je potrebné mať aktivované dátové pripojenie (internet v mobile). Aplikácia vyžaduje prístup k polohe pre kontrolu obsadenosti parkovacieho miesta a pre ponuku zakúpenia lístka.

1.4. Registráciou platobnej karty, resp. vykonaním platby prostredníctvom registrovanej platobnej karty, nevzniká právny vzťah medzi Registrátorom a držiteľom registrovanej platobnej karty z titulu objednania a/alebo zaplatenia za Služby poskytované Partnermi Registrátora. Pre účely týchto VOP sa výslovne uvádza, že Registrátor nie je Poskytovateľom Služby, nezodpovedá za poskytnutie Služby objednanej držiteľom registrovanej platobnej karty a registráciou platobnej karty držiteľ platobnej karty neuzatvára zmluvu o poskytnutí Služby, ktorej predmetom sú služby ponúkané Partnermi Registrátora. Právny vzťah medzi držiteľom platobnej karty a Partnerom Registrátora sa spravuje príslušnými obchodnými podmienkami Partnera Registrátora a/alebo ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom a činnom znení.

1.5. Registrátor nezodpovedá za žiadne náklady vzniknuté držiteľovi platobnej karty v súvislosti s využívaním funkcionalít aplikácie.

II. Spôsob registrácie platobnej karty

2.1. Držiteľ platobnej karty registruje platobnú kartu prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára uvedeného na internetovej stránke Registrátora www.cvakapp.sk, a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II. VOP. V rámci registrácie držiteľ platobnej karty zadáva svoju e-mailovú adresu, ním zvolené prihlasovacie heslo a potvrdenie hesla, a zároveň vyslovuje súhlas s týmito VOP.

2.2. Držiteľ platobnej karty vyplní všetky požadované údaje uvedené vo formulári, vrátane údajov o platobnej karte potrebných na vykonanie autorizácie platobnej karty voči banke. Pred definitívnym odoslaním formulára má držiteľ platobnej karty možnosť zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany držiteľa platobnej karty ten definitívne potvrdí zadané údaje spolu s vyjadrením súhlasu s týmito VOP.

2.3. Po pozitívnej autorizácii platobnej karty bankou, Registrátor platobnú kartu zaregistruje. Od momentu registrácie platobnej karty je držiteľ platobnej karty oprávnený platiť za Služby. Držiteľ platobnej karty jej registráciou súhlasí so zaúčtovaním platby Registrátorom v prospech príslušného Poskytovateľa Služby.

2.4. V prípade, ak má Registrátor odôvodnenú pochybnosť o úplnosti, správnosti, pravdivosti a/alebo aktuálnosti údajov uvedených v registračnom formulári alebo aj bez odôvodnenej pochybnosti, nie je povinný vykonať registráciu platobnej karty, o čom bude držiteľa platobnej karty bezodkladne informovať.

2.5. Držiteľ platobnej karty, ktorej registráciu vykonáva, súhlasí s vinkulovaním 1 eurocentu na účely vykonania Registrácie platobnej karty. Pre účely úspešného vykonania Registrácie musí platobná karta podporovať službu Registrácie platobnej karty podľa týchto VOP vydavateľom platobnej karty. Registrátor nezodpovedá za spôsobilosť platobnej karty byť predmetom úspešnej Registrácie.

2.6. Registrácia cez mobilný telefón je možná po inštalácii mobilnej aplikácie CVAK a jej otvorení. V rámci registrácie držiteľ platobnej karty zadáva svoju e-mailovú adresu, ním zvolené prihlasovacie heslo a potvrdenie hesla, a zároveň vyslovuje súhlas s týmito VOP. Pre registráciu je potrebné kliknutie na tlačidlo “Registrovať“. Po registrácii bude na e-mail zadaný držiteľom platobnej karty doručený odkaz (link) pre aktiváciu prihlasovacieho účtu.

III. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od registrácie

3.1. Registráciu je možne zrušiť elektronicky na adrese www.cvakapp.sk/profile kliknutím na tlačidlo "Deaktivovať konto".

IV. Informácie pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov

4.1. Držiteľ platobnej karty, ktorý je spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Registrátora so žiadosťou o nápravu (e-mailom na cvak@tempest.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Registrátor vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Ak Registrátor odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Držiteľ platobnej karty, ktorý je spotrebiteľ – má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže Držiteľ platobnej karty, ktorý je spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

4.2. Držiteľ platobnej karty, ktorý je spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Registrátorom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt

V. Záverečné ustanovenia

5.1. Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Registrátora www.cvakapp.sk Registrátor je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť a to zverejnením nových VOP na stránke Registrátora s čím držiteľ platobnej karty súhlasí.

5.2. Držiteľ platobnej karty registráciou udeľuje Registrátorovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov poskytnutých pri registrácii, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely vykonania registrácie platobnej karty a následnej realizácie platieb za služby ponúkané Poskytovateľmi služieb na stránke v prostredí internetu, ako aj na účely kontaktovania a zasielania informácií Registrátorom vrátane zasielania týchto informácií Registrátora držiteľovi platobnej karty aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, krátke textové správy, telemarketing). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje držiteľ platobnej karty Registrátorovi na čas do odvolania tohto súhlasu. Držiteľ platobnej karty má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Registrátora: cvak@tempest.sk. alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu Registrátora uvedenú v bode 1.1. týchto VOP. Držiteľ platobnej karty udeľuje tento súhlas dobrovoľne.

5.3. Osoba, ktorá vykonáva registráciu platobnej karty vyhlasuje, že je oprávneným držiteľom platobnej karty, resp. osobou oprávnenou na vykonanie registrácie platobnej karty, a že údaje uvedené pri registrácii sú pravdivé. Držiteľ platobnej karty berie na vedomie, že má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa ustanovení § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak by Registrátor spracovával nesprávne osobné údaje alebo, ak by mal držiteľ iné pochybnosti týkajúce sa porušenia Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, držiteľ platobnej karty je oprávnený požiadať Registrátora o vysvetlenie a požadovať, aby Registrátora aby odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak Registrátor tejto žiadosti nevyhovie, má držiteľ platobnej karty právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže držiteľ platobnej karty so svojim podnetom obrátiť i priamo. Držiteľ platobnej karty taktiež berie na vedomie a dáva Registrátorovi súhlas, aby e-mailová adresa poskytnutá Registrátorovi, mohla byť využitá na účely priameho marketingu, t.j. na zasielanie obchodných oznámení Registrátora s ponukou podobných služieb v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, ak si príjemca takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení zaslaním e- mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: cvak@tempest.sk

5.4. Registrátor týmto informuje spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27.

Deň zverejnenia na internetovej stránke Registrátora 01. 10. 2016.